Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

XXI Okręgowy Zjazd Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

„ Przyszłości nie kształtują ludzie, którzy w nią nie wierzą”.

John W. Gardner

 

XXI OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Szczecin

24 marca 2012r.

 

„Przyjmuję z głębokim szacunkiem

Nadany mi tytuł

Pielęgniarki / Położnej

I uroczyście przyrzekam…..”

 

XXI Zjazd Sprawozdawczy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych rozpoczął swoje kolejne obrady 24 marca 2012 roku w Auli Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Papieża Pawła VI nr 4 w Szczecinie.

Otwarcia Zjazdu dokonała Przewodnicząca Rady SIPiP mgr Maria Matusiak. Przywitała przybyłych delegatów i przypomniała, że zawód pielęgniarki i zawód położnej są zawodami samodzielnymi, o czym mówią: ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz ustawa
o zawodach pielęgniarki i położnej. Każdy członek samorządu ma obowiązek znać te ważne akty prawne. Najwyższym organem samorządu na szczeblu krajowym jest Zjazd Krajowy,
a na szczeblu okręgowym - Zjazd Okręgowy. Zjazdy odbywają się jeden raz do roku (sprawozdawcze), dlatego też wszystkie decyzje musimy podejmować z dużą odpowiedzialnością.

Po tym krótkim wstępie zaproponowała wybór asesorów: Adama Wzorka, Tadeusza Majchrzaka, Dorotę Kalek oraz Jolantę Nowowiejską - Biegańska. Delegaci głosując wyrazili zgodę jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca Rady zaproponowała na przewodniczącego Zjazdu Kol. Zygmunta Sitko. Delegaci w głosowaniu poparli wybór jednogłośnie.

Prowadzenie obrad przejął przewodniczący Zjazdu i do Prezydium Zjazdu zaproponował Kol. Alicję Skwarczyńską oraz Marię Smalec. Delegaci poparli obie kandydatury jednogłośnie.

Do Sekretariatu Zjazdu zaproponował Kol. Danutę Grochowską i Elżbietę Wronę – wybór jednogłośny. Komisja Mandatowa – Wiesława Szadziuk, Teresa Grzegórzek, Małgorzata Dwornik, Grażyna Kędzierska – wybór jednogłośnie.

Protokolanci Izabela Piasecka i Renata Pęciak – jednogłośnie.

Po tych wyborach przewodnicząca Komisji Mandatowej Teresa Grzegórzek odczytała protokół o prawomocności Zjazdu. Na XXI Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym SIPiP ze 198 delegatów obecnych jest 146, co stanowi 73% uprawnionych. Wobec powyższego Zjazd jest prawomocny i może dokonywać wyborów.

W kolejności przewodniczący Zjazdu zaproponował przyjęcie porządku obrad
z poprawką w pkt. 6. Delegaci jednogłośnie wyrazili zgodę. Następnie wybrano członków Komisji uchwał i wniosków: Gabrielę Hofman, Alicję Piątek, Marzenę Fabiańska i Marzannę Stanisławską. Delegaci w głosowaniu przyjęli kandydatury pań jednogłośnie. Na koniec przyjęto Regulamin Zjazdu SIPiP. Wszyscy delegaci otrzymali listownie do domów regulamin, z którym mogli się zapoznać.

Przewodniczący Zjazdu przypomniał, że w 2011 roku nastąpiły zmiany w naszych ustawach i rozporządzeniach. M. in. nastąpiły poprawki w regulaminie Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. Delegaci dostali do domu w materiałach zjazdowych projekt regulaminu, żeby mogli się z nim zapoznać i w razie potrzeby zgłosić swoje uwagi. Kol. Zygmunt Sitko zaproponował poprawkę polegającą na dopisaniu do tytułu regulaminu Regulamin Okręgowego Zjazdu Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych a usunięcie słowaRamowy Następne propozycje poprawek to: w §2 dodać ustęp 2 „uchwalenie budżetu”, w §5 ust.1 dodać posłowie „w innych sprawach” „a także podejmować decyzje
w innej formie”, ustęp 9 „…o której mowa w ust. 8”. §11 ust. 3 zmiana w wyrażeniu
„o których mowa w § 9 ust. 3”, &12 ust1 „…z zastrzeżeniem postanowień §13 ust. 1, 2
i §14 ust. 1”. Obecna na Zjeździe Prawniczka Izby P. Joanna Grygoruk zaproponowała dodanie w §13 punktu, w którym będzie mowa, kiedy przewodnicząca może udzielić głosu delegatowi w dyskusji. Na koniec regulaminu w zwrocie „Załącznik nr.2….wykreślamy słowo ramowych i zastępujemy go słowem zatwierdzenia. Następnym regulaminem, który wymaga naniesienia poprawek jest Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Analogicznie, jak w poprzednim regulaminie wykreślamy słowo„Ramowy”. W § 2 skreślamy ustęp 4 i przenosimy go do Regulaminu Okręgowego Zjazdu do § 2. W § 2 ust. 6 poprawka „ zgodnie z art. 76-1. W § 2 ust.6 skreślić słowomoże i zmienić wyraz prowadzić na prowadzi. W § 6 ust.2 poprawić § 3-6”. W §14 ust. 5 zmienić wyrażenie 1/5 delegatów na 1/5 członków Rady. I na koniec tego regulaminu, podobnie jak w powyższym, w podpisie „Załącznik nr 3……..skreślamy zwrot ramowych i zamieniamy go zwrotem zatwierdzenia….

Następnym dokumentem, w którym nanosiliśmy poprawki, był Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Odpowiednio do poprzednich regulaminów skręcamy zwrot Ramowy.

Ijak analogicznie do poprzednich regulaminów w podpisie zmieniamy zwrotramowych na słowo zatwierdzenia.

Kolejny regulamin omawiany Regulamin Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych. Jak w poprzednich regulaminach skreślamy zwrot Ramowy.

Regulamin Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - §1 ust. 2 skreślamy zwrot o samorządzie. W dziale „Udzielanie informacji i udostępnianie akt” w §39 zmiana
w ostatnim wersie na Dz.U. z 2012 r. Nr. 30 poz 159.

I to już wszystkie zmiany. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem powyższych regulaminów, które przyjęto jednogłośnie Uchwałą Nr 3/VI/2012 z dnia 24 marca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminów Organów SIPiP.

Przewodniczący Zjazdu Zygmunt Sitko odczytał delegatom wyniki wszystkich głosowań jakie się do tej pory odbyły. I tak w kolejności:

Głosowanie Nr 1 – wybór asesorów – jednogłośnie.

Głosowanie Nr 2 – wybór przewodniczącego Zjazdu - jednogłośnie.

Głosowanie Nr 3 - Wybór zastępców przewodniczącego Zjazdu – jednogłośnie.

Głosowanie Nr 4 – wybór sekretariatu Zjazdu – jednogłośnie.

Głosowanie Nr 5 – wybór protokolantów – jednogłośnie.

Głosowanie Nr 6 – wybór Komisji Mandatowej – jednogłośnie.

Głosowanie Nr 7 – Przyjęcie poprawki do porządku obrad – jednogłośnie.

Głosowanie Nr 8 – przyjęcie całego porządku obrad – jednogłośnie.

Głosowanie Nr 9 – w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków – jednogłośnie.

Głosowanie Nr10 – w sprawie przyjęcia Uchwały Nr 2 przyjęcie porządku obrad – jednogłośnie.

Głosowanie Nr 11 – Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zjazdu SIPiP - 142 delagatów głosowało za przyjęciem, 1 wstrzymał się od głosu.

Pielęgniarek i Położnych – za 2 delegatów, przeciwnych 140, wstrzymało się 3

Głosowanie Nr 13 – w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowej Rady pielęgniarek
i Położnych – jednogłośnie.

Głosowanie Nr 14 – w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowej Komisji Rewizyjnej – za 140, 2 osoby wstrzymały się.

Głosowanie Nr15 – w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowego Sądu pielęgniarek
i Położnych – jednogłośnie.

Głosowanie Nr16 – w sprawie przyjęcia regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – jednogłośnie.

Po zapoznaniu się z wynikami głosowania ogłoszono 30 minutową przerwę.

Po przerwie sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady SIPiP za okres od
22 października do 31 grudnia 2011r. złożyła Przewodnicząca Rady mgr Maria Matusiak. Na koniec przyjęto jednogłośnie sprawozdanie podejmując stosowną Uchwałę Nr 4/VI/2012
z dnia 24 marca 2012 XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego SIPiP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady za okres 22 października – 31 grudzień 2012r.

Następnie przystąpiono do dalszych sprawozdań. Sprawozdanie z prac Okręgowego Sądu za okres 22 października do 31 grudnia złożyła przewodnicząca Ewa Kacprzak. Po wysłuchaniu sprawozdania odbyło się głosowanie: 139 delegatów za, 1 wstrzymał się. Podjęto Uchwałę
Nr 5 w sprawie zatwierdzenia powyższego sprawozdania.

Kolejno sprawozdanie z działalności za ten sam okres złożyła Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Bożena Rasińska. Odbyło się głosowanie, przyjęto jednogłośnie i podjęto stosowną Uchwałę Nr 6/VI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Sprawozdanie złożyła następnie Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Zofia Cerzniewska. Sprawozdanie w głosowaniu zostało przyjęte jednogłośnie i podjęto Uchwałę Nr 7/VI/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu SIPiP za okres 22 października – 31 grudzień 2011r. złożyła Skarbnik Gabriela Hofman. Po szczegółowym omówieniu i przedstawieniu wykonania budżetu pytań nie było, wobec czego przystąpiono do głosowania. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. Podjęto Uchwałę Nr 8/VI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SIPiP za w/w okres 2011r.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła plan finansowy na rok 2012. Po obszernym omówieniu planu Kol. Anna Maria Król - mandat nr 77 dopowiedziała, że wzrosła kwota dla pielęgniarek/położnych odchodzących na emeryturę z 300 zł na 400 zł.dla jednej emerytki.
W związku z tym w planie finansowym zarezerwowano na ten cel kwotę 17.00,00 zł. Dalej Pani Anna Maria Król jako Przewodnicząca Komisji Kształcenia wyjaśniła delegatom, dlaczego kwota przeznaczona na działalność Komisji kształcenia wynosi 400.000,00 zł. Podniesiono refundacje dla uczących się koleżanek. Za studia było dotychczas 300,00 zł, a w roku 2012 będzie 400,00 zł. Studia pomostowe, które w tym roku nie są refundowane z puli Ministerstwa Zdrowia będą refundowane przez Izbę. Również wzrosła stawka refundacji za specjalizacje, które nie są refundowane z puli Ministerstwa Zdrowia z 500,00 zł na 600,00zł. Udział w konferencjach refundowany będzie w kwocie 750,00zł.

Więcej pytań nie było, przystąpiono więc do głosowania nad przyjęciem Planu Finansowego – jednogłośnie. Przyjęto również Uchwałę Nr 9/VI/12 w sprawie uchwalenia budżetu SIPiP na rok 2012.

Na koniec przyjęto prowizorium budżetowe głosowaniem jednogłośnym i uchwalono Uchwałę Nr 10/VI/12 w sprawie upoważnienia Rady SIPiP do dysponowania środkami finansowymi w ramach prowizorium budżetowego.

Przewodnicząca komisji Uchwał i Wniosków Marzanna Stanisławska odczytała kolejną Uchwałę Nr 11/VI/12 w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej SIPiP na VI Kadencję 2011-2015. Powołuje się komisję w składzie: Maria Matusiak, Bożena Rasińska
i Ewa Kacprzak. Odbyło się głosowanie: za przyjęciem uchwały było 130 delegatów, 1 osoba się wstrzymała.

Następnie przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przestawiła Apel Nr 1 w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego – Delegaci XXI Zjazdu Sprawozdawczego SIPiP wyrażają stanowczy sprzeciw podwyższeniu wieku emerytalnego dla pielęgniarek i położnych. Odczytała również uzasadnienie, po którym odbyło się głosowanie. Za przyjęciem Apelu było 132 delegatów, 1 osoba wstrzymała się.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zofia Cerzniewska przedstawiła wniosek w sprawie frekwencji delegatów na Zjazdach, a zwłaszcza ich nieobecności nieusprawiedliwionej lub opuszczaniu Zjazdu bez zgłoszenia, w trakcie trwania obrad. Zaproponowała przekazanie Pełnomocnym Przedstawicielom samorządu w zakładach pracy informacji
o nieusprawiedliwionej nieobecności oraz proporcjonalne obciążenie tych osób kosztami organizacji Zjazdu. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem wniosku - 126 delegatów było za przyjęciem wniosku, 8 osób wstrzymało się.

Następnie Kol. Bogusława Reszko przedstawiła Apel Nr 2 również w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego pielęgniarek i położnych.

Przewodnicząca Maria Matusiak zaproponowała połączenie tych dwóch Apeli w jeden.
26 marca będzie na posiedzeniu Naczelnej Rady i wtedy przedstawi nasze Apele. Odbyło się głosowanie i propozycja przewodniczącej została przyjęta jednogłośnie.

Kolejny Apel Nr 3 zgłosiła Kol. Alina Niewiarowska w sprawie podwyższenia stawki kapitacyjnej dla świadczeń z zakresu medycyny szkolnej. Odbyło się głosowanie; za przyjęciem Apelu było 130 delegatów, 2 osoby wstrzymały się.

Powoli Zjazd dobiegł końca. Przewodnicząca Maria Matusiak podziękowała delegatom za obecność, zdyscyplinowanie, konkretne i przemyślane uwagi i propozycje. Przypomniała
o oddawaniu mandatów do Sekretariaty Zjazdu przed wyjściem. Złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych i zaprosiła na pożegnalny obiad.

Protokołowała

Izabela Piasecka

Uchwała nr 1 w sprawie powołania Komisji Zjazdowych - czytaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 - czytaj

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad - czytaj

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia Regulaminów Organów SIPiP - czytaj

Załączniki nr 1-5 do uchwały nr 3 - czytaj

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady za okres 22.10-31.12.2011 - czytaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 - czytaj

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych za okres 22.10-31.12.2011 - czytaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 - czytaj

Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres 22.10-31.12.2011 - czytaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 - czytaj

Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres 22.10-31.12.2011 - czytaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 - czytaj

Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SIPiP za okres 22.10-31.12.2011 - czytaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8 - czytaj

Uchwała nr 9 w sprawie uchwalenia budżetu SIPiP na 2012r. - czytaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 - czytaj

Uchwała nr 10 w sprawie upoważnienia Rady SIPiP do dysponowania środkami finansowymi w ramach prowizorium budżetowego - czytaj

Uchwała nr 11 w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej SIPiP na VI Kadencję (2011-2015) - czytaj

 

Apel nr 1 do Prezydenta, Premiera, Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczących Klubów Poselskich, Senackiej i Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego - czytaj

Apel nr 2 do NRPiP w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego pielęgniarek i położnych do 67 roku życia - czytaj

Apel nr 3 do Ministerstwa Zdrowia, NFZ, NRPiP w sprawie podwyższenia stawki kapitacyjnej dla świadczenia z zakresu medycyny szkolnej - czytaj

 

Wniosek nr 1 w sprawie frekwencji Delegatów - pielęgniarek i położnych na zjazdach - czytaj

 

Odpowiedzi na Apele Zjazdowe - czytaj

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: dr n.med. Marzanna Stanisławska 05-06-2012 16:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2012 16:41