Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

XXII Okręgowy Zjazd Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

XXII Okręgowy Zjazd Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Protokół z XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniu 16 marca 2013r.

 

XXII Zjazd delegatów SIPiP otworzyła Przewodnicząca SIPiP, mgr Maria Matusiak.

Nastąpiło powitanie przybyłych delegatów.

Po powitaniu, poczet sztandarowy w składzie: Zofia Cerzniewska, Ryszard Gawlik i Bożena Rasińska, wprowadzili Sztandar Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, delegaci odśpiewali Hymn Pielęgniarski.

Sztandar pozostał na sali obrad.

Zebrani delegaci przystąpili do wyborów komisji, które zapewniły płynny przebieg zjazdu.

Poprzez głosowanie powołano asesorów zjazdu.

Podano kandydatury następujących osób:

 1. Adam Wzorek

 2. Tadeusz Majchrzak

 3. Jolanta Nowowiejska - Biegańska

 4. Beata Jarońska

Delegaci na Zjazd jednogłośnie przyjęli skład asesorów. Oddano 138 głosów za Wybrano jednogłośnie skład Sekretariatu Zjazdu w osobach:

 1. Elżbieta Wrona

 2. Krystyna Kaziszko

Następnie powołano protokolantów Zjazdu w składzie:

 1. Izabela Piasecka

 2. Renata Pęciak

Powołano Przewodniczącą Zjazdu w osobie mgr Marii Smalec oraz Wiceprzewodniczące dr n.med. Joanna Woźnicką i mgr Alicję Skwarczyńską.

Po wyborach w.w składów prowadzenie Zjazdu prowadzi Prezydium Zjazdu. Na wniosek Przewodniczącej Prezydim Zjazdu Marii Smalec, przystąpiono do wyboru Komisji.

W jawnych wyborach powołano Komisję mandatową w składzie:

 1. Sołowiej Sylwia

 2. Grzegórzek Teresa

 3. Kędzierska Grażyna

 4. Szadziuk Wiesława

Oddano 138 głosów na kandydatów, przeciw 0, wstrzymało 0.

Następnie przyjęto w głosowniu jednogłośnym 138 za przyjęciem porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Mandatowej Teresa Gregórzek, po zapoznaniu i sprawdzeniu listy obecności przedstawiła zebranym delegatom: na uprawnionych do głosowania 198 delegatów, w XXII Zjeździe uczestniczy 134 delegatów, co stanowi 67% uprawnionych do głosowania.

Zjazd zostaje uznany za prawomocny i może podejmować uchwały.

Rozpoczęcie głosowania w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków XXII Zjazdu.

Przedstawiono kandydatów do składu komisji w osobach:

 1. Fabiańska Marzena

 2. Grochowska Danuta

 3. Piątek Alicja

 4. Stanisławska Marzanna

Głosowało 138 delegatów za, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Jednogłośnie wybrano powyższ skład Komisji Uchwał i Wniosków XXII Zjazdu.

Po uprawomocnieniu się składów Komisj, głos zabrała Przewodnicząca SIPiP mgr Maria Matusiak.

Przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady SIPiP za rok 2012.

2. Stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/VI/13 z dnia 16 marca 2013r.

Przewodnicząca Prezydium Zjazdu mgr Maria Smalec zwróciła się do delegatów o zabranie głosu i zadawanie pytań w sprawie sprawozdania. Pytań ze strony delegatów nie było, przystąpiono do głosowania za przyjęciem Sprawozdania.

Delegaci jednogłosnie przyjeli sprawozdanie: głosów za przyjęciem 138, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek I Położnych za okres

01.01.2012 – 31.12.2012r. przedstawiła zebranym delegatom Przewodnicząca OSPiP Ewa Kacprzak. Pytań ze strony delegatów nie było, przystąpiono do głosowania za przyjęciem Sprawozdania.

Delegaci jednogłosnie przyjeli sprawozdanie: głosów za przyjęciem 138, przeciw 0, wstrzymało się 0.

1. Stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/VI/13 z dnia 16 marca 2013r.

 Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

za okres od 01.012012 – 31.12.2012r. przedstawiła ORzOZ mgr Bożena Rasińska.

2. Stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/VI/13 z dnia 16 marca 2013r.

Delegaci jednogłosnie przyjeli sprawozdanie: głosów za przyjęciem 138, przeciw 0, wstrzymało się 0.

 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2012 – 31.12.2012r., przedstawiła zebranym delegatom Przewodniczaca OKR mgr Zofia Cerzniewska. Pytań ze strony delegatów nie było, przystąpiono do głosowania za przyjęciem Sprawozdania.

Delegaci jednogłosnie przyjeli sprawozdanie: głosów za przyjęciem 138, przeciw 0, wstrzymało się 0.

4. Stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 6 /VI/13 z dnia 16 marca 2013r.

Przewodnicząca Zjazdu przedstawiła wyniki głosowań nad przyjęciem Uchwał z prac w.w Komisji, zatwierdzono je jednogłośnie.

 

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. kształcenia za rok 2012, przedstawiła Anna Maria Król. Delegaci zostali też zapoznani ze zmianami w dofinansowaniu kształcenia podyplomowego przez SIPiP.

Specjalizacje nie finansowane ze środków unijnych - 1000zł, kursy kwalifikacyjne wzrost dofinansowania o100 zł, udział w konferencjach wzrost dofinansowania o 100 zł, studia nie finansowane ze środków unijnych, wzrost dofinansowania o 50zł. Kursy specjalistyczne zostają bez zmian.

Za przyjęciem głosowało 127 delegatów, 1 wstrzymała się od głosowania.

Poniższe sprawozdania Komisji problemowych działających przy SIPiP, delegaci XXII Zjazdu otrzymali w materiałach Zjazdowych na adres domowy z którymi się zapoznali.

 

załącznik nr 1do Sprawozdania z działalności Rady SIPiP za 2012r.( str.4)

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji ds.Biuletynu,

załącznik nr 1do Sprawozdania z działalności Rady SIPiP za 2012r.( str.5)

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Etyki Zawodowej,

załącznik nr 1do Sprawozdania z działalności Rady SIPiP za 2012r.( str.5 i 7)

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Jakości w Ochronie Zdrowia,

załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Rady SIPiP za 2012r.( str.7 i 8)

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. medycyny szkolnej,

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. nadzoru nad indywidualnymi specjalistycznymi/grupowymi praktykami pielęgniarek i położnych, załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Rady SIPiP za 2012r.(str.9)

 2. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. położnych,

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji ds.promowania środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych,

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji skarg I wniosków za 2012r, Komisja rozpatrzyła cztery skargi w żadnej ze skarg nie stwierdzono winy pielęgniarki.

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji socjalnej za rok 2012. Do Komisji wpłyneło 48 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 36, 12 negatywnie.

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji ds.szpitalnictwa za rok 2012, (str.13).

 

Delegaci XXII Zjazdu Sprawozdawczego SIPiP zatwierdzili jednogłośnie.

 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad ogłoszono przerwę.

 

Po przerwie Przewodnicząca Zjazdu zwróciła się do Komisji Mandatowej o sprawdzenie ilości delegatów. Po przeliczeniu mandatów uprawniających do głosowania, ilość delegatów wynosiła 134, uprawnionych, 4 delegatów opuściło Zjazd. Kworum zachowane.

Następnie przedstawiono Sprawozdanie z wykonanego budżetu Szczecińskiej Izby Pielęgniarek I Położnych za rok 2012. Wykonanie budżetu przedstawiła mgr Gabriela Hofman, Skarbnik SIPiP.

Delegaci Zjazdu nie wnosili uwag. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szczecińskiej Izby Pielęgniarek I Położnych.

7. Stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 7/VI/13 z dnia 16 marca 2013r.

 

Przewodnicząca Komisji Uchwał I Wniosków Marzanna Stanisławska, odczytała treść przyjętych uchwał.

 

 1. Uchwała nr 1/VI/2013 z 16 marca 2013 w sprawie przyjęcia porządku obrad na XXII

Zjeździe Sprawozdawczym SIPiP.

Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał I Wniosków, Zjazdu na XXII Zjeździe Sprawozdawczym SIPiP.

 1. Uchwała nr 2/VI/2013 z 16 marca 2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zjazdu na XXII Zjeździe Sprawozdawczym SIPiP.

 2. Uchwała nr 3/VI/2013 z 16 marca 2013 w sprawie powołania: Przewodniczącego Zjazdu, zastępców Przewodniczącego Zjazdu, Protokolantów oraz Asesorów.

Następnie odczytała w.w Uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady SIPiP za rok 2012.nr 4

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres od 01.012012 – 31.12.2012, nr 5

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek I Położnych nr 6 Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej nr 7

 

Przewodnicząca Komisji Uchwał I Wniosków Marzanna Stanisławska, odczytała Uchwałę nr 8/VI/2013 z 16 marca 2013 w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na rok 2013

oraz uchwałę nr 9/VI/2013 z 16 marca 2013 w sprawie upoważnienia Rady SIPiP do dysponowania środkami finansowymi w ramach prowizorium budżetowego.

Za przyjęciem głosowało 128 delegatów.

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Uchwał I Wniosków, odczytała wnioski, apele, które wnieśili delegaci zjazdu.

 1. Mandat nr 90 - Maria Matusiak

Stanowisko nr 1

w sprawie implementacji Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) w Polsce – przyjęte jednogłośnie przez Delegatów Zjazdu.

Stanowisko nr 2

w sprawie nowelizacji zapisów minimalmnych norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych - przyjęte jednogłośnie przez Delegatów Zjazdu

 1. Mandat nr 3 Helena Gąsior

w sprawie interpelacji tzw. koszykowego – wśród delegatów wywiązała się dyskusja Marzanna Stanisławska zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji, za wnioskiem głosowało 123 delegatów, przeciw 2, wstrzymało się 3.

w sprawie określenia minimalnej płacy dla pielęgniarek I położnych.

 1. Mandat nr.166 Teresa Lempert

w sprawie tzw. turnusów zdrowotnych lub dopłat raz na dwa lata dla pielęgniarek i położnych.

Anna Maria Król wyjaśniła delegatom brak możliwości finansowania przez SIPiP takiej formy dofinansowania do turnusów zdrowotnych, czy pobytu w sanatorium.

Urszula Bąk w podjętej dyskusji zaproponowała urlopy zdrowotne.

Przystąpiono do głosowania :

za 4 delegatów, przeciw 57, wstrzymało się 57.

Głos zabrała Pani Przewodniczaca Maria Matusiak, która podziękowała Delegatom za sprawny przebieg obrad, złożyła życzenia świateczne I dokonała zamknięcia Zjazdu.

Zjazd zakończył się zgodnie z porządkiem obrad.

 

 

Protokołowała

mgr Renata Peciak

 

Podjęto ogółem :

9 Uchwał, 2 Apele i 3 Stanowiska, poniżej ich treść:

 

Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad - czytaj

Załączniki nr 1 do uchwały nr 1 - czytaj

Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia Regulaminów Zjazdu - czytaj

Załączniki nr 1 do uchwały nr 2 - czytaj

Uchwała nr 3 w sprawie sprawie powołania Komisji Zjazdowych - czytaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 - czytaj

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady za rok 2012 - czytaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 - czytaj

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2012 - czytaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 - czytaj

Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu za rok 2012 - czytaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 - czytaj

Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręowej Komisji Rewizyjnej za rok 2012 - czytaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7 - czytaj

Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 - czytaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8 - czytaj

Uchwała nr 9 w sprawie uchwalenia budżetu SIPiP na rok 2013 - czytaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 - czytaj

Uchwała nr 10 w sprawie upoważnienia Rady SIPiP do dysponowania środkami finansowymi w ramach prowizorium budżetowego - czytaj

 

Apel nr 1 do Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wprowadzenia do treści rozporządzeń Ministra Zdrowia tzw. koszykowych oraz Zarządzeń Prezesa NFZ kryteriów: norm zatrudnienia oraz kryteriów kwalifikacyjnych pielęgniarek i położnych (minimalne kwalifikacje oraz obligatoryjnie wyższy poziom kwalifikacji) do warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach środków publicznych i zróżnicowania wartości jednostek rozliczeniowych świadczeń zdrowotnych w zależności od poziomu kwalifikacji pielęgniarek i położnych - czytaj

Apel nr 2 do NRPiP w sprawie poparcia działań Komisji ds. kontraktowania świadczeń działajacej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych - czytaj

 

Stanowisko nr 1 skierowane do Ministra Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie implementacji Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) do praktyki w Polsce - czytaj

Stanowisko nr 2 skierowane do Ministra Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie nowelizacji zapisów w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami - czytaj

Stanowisko nr 3 skierowane do Ministra Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Przewodniczących klubów parlamentarnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie określenia minimalnej płacy dla pielęgniarek i położnych - czytaj

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: dr n.med. Marzanna Stanisławska 16-08-2013 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2013
Ostatnia aktualizacja: dr n.med. Marzanna Stanisławska 16-08-2013 12:54